Politica de privacitat | Ecovergy

Politica de privacitat

  • Home
  • Politica de privacitat

Política de privacitat

Se l’informa que les dades personals que ens faciliti voluntàriament, a través dels diferents formularis de la web, seran tractats per ECOVERGY S L amb domicili en CARRER MATARÓ, 2, 1° – 5a 08403 GRANOLLERS (BARCELONA), que compleix amb les mesures de seguretat exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establerts en la pàgina web en el qual Vostè ens hagi facilitat les seves dades. Les dades facilitades no seran cedits a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal, i es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seva sol·licitud, sempre que no ens indiqui el contrari exercint el seu dret de supressió, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades.

ECOVERGY S L no elaborarà cap mena de “perfil”, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Així mateix, ECOVERGY S L cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris per a la seva finalitat, de conformitat amb el que es preveu en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte del tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça anteriorment esmentada, o per correu electrònic a administracion@ecovergy.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. En cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria Protecció de Dades competent, sent aquesta l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i les dades de contacte de les quals estan accessibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf.

ECOVERGY S L adopta les mesures tècniques, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions en relació amb els tractaments de les seves dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en les quals se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de manera periòdica per a garantir la seva adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per a investigar l’incident, notificar-lo a l’Autoritat de Control i, si és el cas, a aquells usuaris que s’haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitarem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Vostè té dret a oposar-se i/o retirar el/els consentiment/s al tractament de les dades indicades anteriorment, si és el cas, i en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, mitjançant notificació al responsable del tractament en la/s direcció/és indicada/s.