A què ens referim quan parlem d'Autoconsum industrial? | Ecovergy

A què ens referim quan parlem d’Autoconsum industrial?

L’autoconsum industrial es presenta com una solució perfecta per a les empreses. És una modalitat d’autoconsum fotovoltaic enfocada a consums molt elevats. I normalment, en xarxes trifàsiques.

Un format que aporta un gran valor, si tenim en compte que la quantitat d’energia que es demanda en el sector industrial és molt elevada. Aquesta fórmula els permet generar la seva pròpia energia d’origen renovable i, d’aquesta manera, aconseguir un estalvi en la seva factura de fins a un 70%.

¿Com funciona l’autoconsum industrial?

L’autoconsum fotovoltaic industrial es basa en la instal·lació de panells solars per a empreses amb el potencial suficient per a satisfer la seva demanda. Hem de tenir en compte que la indústria requereix un major volum d’electricitat per a dur a terme tots els processos de producció.

És necessari comptar amb una instal·lació fotovoltaica amb la capacitat necessària. Aquestes plaques solars per a empreses s’encarreguen de captar la llum solar i transformar-la en energia elèctrica contínua. Perquè pugui alimentar a la indústria cal convertir aquesta energia elèctrica en alterna, una funció de la qual s’encarreguen els inversors solars.

Tipus d’autoconsum fotovoltaic per empreses

Els diferents tipus d’autoconsum s’estableixen en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric i es recullen novament en l’article 4 del Reial decret 244/2019.

Son dos tipus:

1.- Subministrament d’Autoconsum sense excedents

És el cas d’empreses que generen energia, però no aboquen cap excedent a la xarxa. (Abocament 0). La planta de generació està dimensionada per a cobrir el consum intern de l’empresa sense superar-lo.

Si la producció d’energia és menor que el consum, es complementa amb energia de la xarxa elèctrica convencional. En cas de superar la demanda, no s’envia energia de tornada a la xarxa.

2.- Subministrament d’Autoconsum amb abocament a la xarxa

En aquesta modalitat les instal·lacions poden, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia a les xarxes de transport i distribució. Així que ens trobem amb dues tipologies en funció de la potència instal·lada:

  • Instal·lacions amb potència ≤ 100 kWn

Aquesta opció s’aplica per a instal·lacions la potència nominal instal·lada de les quals no superi els 100 kWn.

L’energia generada que excedeix el consum de l’empresa s’aboca a la xarxa elèctrica. A canvi, l’empresa rep una compensació econòmica o un saldo a favor que pot ser utilitzat per a reduir la seva factura elèctrica en períodes posteriors. El que denominem Compensació Simplificada d’Excedents.

La compensació econòmica es determina amb la comercialitzadora.

Aquesta opció permet a les empreses aprofitar la seva capacitat de generació excedent i contribuir a la producció d’energia renovable.

  • Instal·lacions anb potència > 100 kWn

Aquesta opció s’aplica per a instal·lacions la potència nominal instal·lada de les quals supera els 100 kWn.

Ens trobem amb dues possibilitats que es diferencien principalment per comptar o no amb un intermediari.

En primer lloc la Venda a xarxa. L’empresa que disposa de la instal·lació fotovoltaica embeni el 100% de l’energia produïda directament a la xarxa elèctrica per a la seva comercialització. L’empresa no consumeix directament aquesta energia sinó que obté ingressos a través de la seva venda. És l’opció utilitzada majoritàriament pels grans productors com els horts solars.

Aquesta operació implica una interacció directa amb els organismes oficials OMIE i Xarxa Elèctrica així com el dipòsit d’avals en al MEFF (Mercat oficial de Futurs Financers a Espanya).

Les empreses que utilitzen aquest sistema han de donar-se d’alta en el Registre Administratiu d’Instal·lacions Productores d’Energia Elèctrica (RAIPRE) com a productor d’energia.

En segon lloc la Representació indirecta de planta que és molt semblant a l’opció anterior però existeix una comercialitzadora que actua com a intermediària en les gestions amb tots els organismes oficials i que evita que l’empresa hagi de facilitar un aval perquè és la comercialitzadora la que l’aporta.

En el cas d’utilitzar aquesta opció, que resulta molt menys tediosa per a les empreses, han de formalitzar un contracte de representació en el mercat elèctric durant un període determinat.

A Ecovergy disposem de la nostra pròpia comercializadora per lo que a més de realitzar la teva instal·lació fotovoltaica podem assessorar-te en totes les opcions disponibles.

Els diferents tipus d’autoconsum industrial ofereixen a les empreses flexibilitat en la forma en què gestionen l’energia que generen. Tal com hem vist l’elecció del tipus dependrà de la potència instal·lada, el perfil de consum i els objectius econòmics i sostenibles de l’empresa.

En Ecovergy som especialistes i t’informem i acompanyem en tot el procés. En el següent quadre es mostra un resum:

tipos autoconsumo industrial

El contracte PPA, una solució financera per a impulsar la producció i consum d’energia solar fotovoltaica en el segment industrial

 
La fórmula per la qual aposten la majoria de pymes i grans indústries és la de l’anometat  contrato PPA (Power Purchase Agreement). És un acord a llarg termini de compravenda d’energia renovable entre un productor o desenvolupador i un comprador o consumidor corporatiu.
 
Gràcies a aquesta solució financera, les empreses poden comptar amb un promotor que s’encarrega d’organitzar el disseny de la planta fotovoltaica, obtenir els permisos necessaris, aportar el finançament del projecte i encarregar-se de la instal·lació d’aquest sistema de producció d’energia en la propietat del client en qüestió.

Aquestes empreses no tenen per què realitzar una inversió inicial, la qual cosa els permet gaudir d’un estalvi en la seva factura energètica des del primer moment. Per a retornar aquesta espècie de préstec, disposen d’amplis terminis que solen oscil·lar entre els 10 i els 25 anys.

Durant aquest temps, han de comprar al promotor l’energia generada a una taxa fixa, que en general sol ser més baixa que la tarifa que ofereixen les subministradores dels serveis públics locals. Aquest menor preu serveix per a compensar la compra d’electricitat del client des de la xarxa.

Entretant, el promotor es beneficia dels ingressos d’aquestes vendes d’electricitat i altres incentius generats pel sistema. Aquest promotor és el responsable del seu manteniment. Una vegada finalitzat el termini pactat de durada del contracte, el client té la possibilitat d’ampliar-lo en el temps o rescindir-lo.

Beneficis de la instal·lació de plaques solars per a empreses

Els avantatges d’instal·lar plaques solars per a empreses per a l’autoconsum industrial són nombroses. Optar per aquesta alternativa és una aposta a cap segur.

Estalvi inmediat

Els resultats es comencen a notar en la factura energètica des del primer moment en què la instal·lació es posa en funcionament.

Un punt d’inflexió que va propiciar que la instal·lació de panells solars per a empreses es disparés va ser l’entrada en vigor del Reial decret 244/2019, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

Des de la seva publicació, ja no cal pagar impostos o taxes per aquelles instal·lacions que superessin els 100kW de potència. D’aquesta manera, va quedar derogat el conegut com a “impost al sol”.

autoconsumo:fotovoltacios_empresas

Competitivitat en el mercat

Les instalaciones de autoconsumo industrial solen propiciar percentatges d’estalvi en la factura energètica de les empreses que oscil·len entre el 60 i el 70%. I, normalment, el temps que triguen a obtenir el retorn de la inversió se situa entre els 3 i els 5 anys.

A partir d’aquest moment, tota la producció de les plaques solars per a empreses instal·lades generarà beneficis. Això, unit a la independència que atorga aquest sistema respecte a les companyies elèctriques tradicionals i a les constants fluctuacions del mercat de l’energia, incideix en la competitivitat.

Generar i consumir la pròpia energia permet eliminar despeses innecessàries i destacar sobre la competència. Això permet invertir els diners estalviats en altres àrees de negoci, la qual cosa es tradueix en creixement.

Sostenibilitat i transcisió energètica

Tenint en compte la situació global d’emergència climàtica que estem vivint, és responsabilitat de les empreses dirigir-se cap a una transició energètica que aposti per la sostenibilitat.

És convenient tenir en compte que, tal com es reflecteix en l’Acord de París i el pla d’Acció pel Clima de la ONU, les empreses que no aconsegueixin les zero emissions netes en 2050 seran penalitzades.

Per tot això, l’energia fotovoltaica per a empreses es converteix en una alternativa sostenible de futur, que propicia aquesta transició energètica responsable.

Responsabilitat social e imatge corporativa

Optar per l’autoconsum industrial suposa també prendre mesures per a reduir l’elevat índex d’emissions contaminants que registra aquest sector.

I això repercuteix de manera directa en la imatge corporativa de les empreses. Utilitzar energies renovables com la solar fotovoltaica és un punt a favor per a situar-se com una companyia compromesa amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

La demanda d’energia fotovoltaica per a empreses lidera autoconsum a Espanya

L’aposta per l’energia fotovoltaica per a empreses és cada vegada més potent. El nombre de pymes a Espanya que s’adhereixen a aquesta fórmula va en constant creixement.

De fet, la demanda del segment industrial és la que lidera l’autoconsum d’energia solar al nostre país, que en aquests moments es troba en ple desenvolupament.

En aquesta línia, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) per a 2030 es marca com a objectiu que en aquesta data hi hagi instal·lats 19 GW d’autoconsum en el nostre territori.

autoconsumo_para_empresas

Tenint en compte que en 2022 es van col·locar 2,5 GW, els professionals de les companyies especialitzades en el sector són optimistes sobre aquest tema, a pesar que la relaxació dels preus de l’energia hagi ocasionat un alentiment en la instal·lació de plaques solars a Espanya.

Amb això, les estimacions que manegen les empreses del sector són bastant falagueres. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) augura que en 2030 s’hauran duplicat les previsions marcades en el full de ruta del PNIEC. I, en potència, més d’un 65% instal·lat es correspon amb l’autoconsum industrial.

Quin és el preu aproximat d’una instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum industrial?

Els factors que intervenen en el càlcul del preu aproximat d’una instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum industrial són nombrosos.

El nombre de panells solars per a empreses necessaris per a cobrir les necessitats energètiques i la potència a instal·lar és el més important. També cal tenir en compte altres aspectes com la qualitat dels components fotovoltaics pels quals s’aposti i les dificultats que plantegi el projecte d’instal·lació.

Subvencions i ajudes disponibles

Existeix una àmplia xarxa de subvencions i ajudes per a incentivar l’energia fotovoltaica per a empreses. Bonificacions i desgravacions fiscals en taxes com l’Impost de Béns immobles (IBI) de fins a un 50%, o l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO), que poden aconseguir el 90 o 95%.

L’autoconsum industrial és un camí segur cap a la transició energètica sostenible que cada vegada més empreses estan prenent a Espanya. Per a posar en marxa aquest projecte, l’aconsellable és anar de bracet d’instal·ladors professionals de sistemes fotovoltaics per a empreses, com Ecovergy.

Necessites ampliar la informació abans de fer el pas definitiu? ¡Contacta con nosaltres! Estarem encantats d’acompañar-te. ¿Parlem?