¿Com funciona una instal·lació fotovoltaica per a una empresa? |

¿Com funciona una instal·lació fotovoltaica per a una empresa?

En un context on la transició cap a fonts d’energia renovable és prioritària, les instal·lacions fotovoltaiques per a empreses emergeixen com una solució clau. Alguna vegada t’has preguntat com funcionen? Quins elements les componen? Quina diferència hi ha entre les instal·lacions solars per a empreses i per a habitatges?

Components d’una instal·lació fotovoltaica

Una instal·lació fotovoltaica consta de diferents elements clau: panells solars per a captar la llum i produir energia, inversors per a convertir-la en electricitat utilitzable, estructures de muntatge per a una disposició eficient i, opcionalment, sistemes d’emmagatzematge. En comprendre la funció i la interacció de cada element, podem maximitzar l’eficiència i sostenibilitat en la generació d’energia solar.

Instalación fotovoltaica nave industrial
  • Panells solars.Un dels elements essencials que tots coneixem, que capten la llum solar.
  • Estructures. Els panells solars s’ancoren sobre estructures d’alumini sobre la teulada, i són diferents depenent del tipus de coberta.
  • Inversor. Transforma energia captada pels panells de corrent continu a corrent altern.
  • Quadre de proteccions.Les proteccions en una instal·lació fotovoltaica són requisits normatius indispensables. Aquests elements tenen com a finalitat resguardar la instal·lació de sobretensiones causades per descàrregues atmosfèriques o possibles fugides. Es divideixen en proteccions de corrent continu, que inclouen fusibles per a salvaguardar els panells solars i el cable de CC, juntament amb una connexió a terra. Les proteccions de corrent altern consten d’un magneto tèrmic, un diferencial i un ICP, destinats a protegir l’inversor de sobretensiones i a prevenir riscos de contacte indirecte o corrents de fugida. Així mateix, s’implementa una protecció contra sobretensiones per a prevenir pics de tensió per fallades elèctriques.
  • Cablejat Els cables utilitzats en instal·lacions fotovoltaiques estan especialment dissenyats per a resistir condicions adverses com a altes temperatures i exposició a la intempèrie, incloent-hi pluja. Es coneixen com a cables solars reticulats. A més, els connectors que enllacen els panells solars i l’inversor han de ser completament hermètics per a garantir un funcionament òptim i segur del sistema.
  • Optimitzadors. Els optimizadores de potència no són un component de la instal·lació fotovoltaica obligatori, però si molt recomanable. Permeten maximitzar l’eficiència i controlar els panells i donen una major seguretat a la instal·lació evitant que es produeixi un arc elèctric, eliminat així qualsevol possibilitat d’incendis.
  • Sistema monitorització.Un sistema indispensable que, una vegada està feta la instal·lació, permet fer un seguiment de tota l’energia que està generant i el consum en temps real, proporcionant la informació de la producció elèctrica instantània, el consum de la nau industrial, la injecció a la xarxa de l’energia sobrant i si hi hagués bateries l’estat de càrrega d’aquest equip.
  • Bateries. Hem afegit aquest element com una possibilitat però en l’actualitat és un sistema que les empreses industrials no valoren per diversos motius; encareix molt la instal·lació, hi ha una pèrdua de rendiment durant el procés, consumeixen la major part d’energia que produeixen i hi ha sistemes alternatius més pràctics i econòmics com la batería virtual.

Funcionament d’una instal·lació Fotovoltaica

Una vegada detallats els components, en aquest esquema resumim el procés i seguidament l’expliquem pas a pas.

instalación fotovoltaica esquema

Captació de Energia solar

La principal diferència es refereix a la grandària, per demandar quantitats significativament majors d’energia elèctrica que les destinades a ús domèstic. La grandària dels panells pot ser el mateix però amb un major nombre de mòduls i potència.

L’alliberament d’electrons que generen el conjunt de cèl·lules d’un panell solar generen corrent elèctric continu, coneguda com a corrent continu (CC).

Inversor: Transformant Corrient Continua en Corrent Alterna

Perquè l’electricitat pugui utilitzar-se en la nostra empresa, és necessari convertir el corrent continu (CC) en corrent altern (CA). Aquesta tasca recau en l’inversor, un dispositiu indispensable en tota instal·lació fotovoltaica. La seva funció principal radica a optimitzar el corrent generat pels panells solars perquè sigui compatible i utilitzable en els sistemes elèctrics estàndard que trobem en la majoria de les infraestructures industrials i comercials.

Conexió a la Red Elèctrica

Una vegada disposem d’electricitat amb corrent altern, podem utilitzar-la en el consum elèctric intern de l’empresa. I en el cas de tenir excedents, l’electricitat generada que no es consumeix s’injecta en la xarxa pública.

Monitorització

El sistema de de monitoratge proporciona dades en temps real sobre la producció i el consum d’energia. Això permet un control precís i facilita la detecció de qualsevol anomalia.

¿Quina diferència hi ha entre una instal·lació fotovoltaica industrial i una residencial?

Les instal·lacions fotovoltaiques industrials es distingeixen principalment per demandar quantitats significativament majors d’energia elèctrica que les destinades a ús domèstic. Per aquest motiu la grandària dels panells és major així com el nombre de mòduls i potència. A més, el seu procés d’instal·lació és més complex, sovint requerint estructures addicionals de suport.

Si tens més dubtes sobre el funcionament d’una instal·lació fotovoltaica estarem encantats d’explicar-te tots els detalls i realitzar un estudi gratuït en el qual veuràs totes les possibilitats. ¡Contacta amb nosaltres!

Estarem encantats d’ajudar-te.